نکات کاشت درخت خرمالو

در زمان کاشت درخت خرمالو نکات ذیل بایستی مورد توجه قرار گیرند: زمان کاشت خرمالوی پیوندی حدود ۱۵ اسفند ماه می باشد و چنانچه زودتر جهت کشت اقدام شود احتمال بروز سرمازدگی نهال زیاد است، چون به عمل جابجایی حساس می باشد. نهال پیوندی در موقع کاشت حتماً تا همان…