۷ نکته درباره شرکت های خدماتی نظافت منزل

۱) فقط با موسساتی که مجوزکار دارند و در آگهی شان برخورداری از این مجوز قید شده، تماس بگیرید و تقاضای کارگر کنید. ۲) از کارگر یا کارگرانی که به منزل تان می آیند بخواهید کارت بهداشت شان را به شما نشان دهند. ۳) خدماتی که آنها می توانند به…